Eticki standardi za psihijatriju-Madridska deklaracija

"Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi prevencijom mentalnih poremećaja stanovništva, obezbjeđivanjem najboljegmogućeg liječenja mentalnih poremećaja, rehabilitacijom osobakoje pate od mentalnih oboljenja i unapređenjem mentalnogzdravlja. Dužnost psihijatra je da pruži pacijentu najbolju terapijukoja postoji, u skladu sa prihvaćenim znanstvenim saznanjima ietičkim principima. Psihijatri bi trebalo da primjenjuju terapijskeintervencije koje u najmanjoj mjeri ograničavaju slobodu pacijenta..."


Ovo je dio Madridske deklaracije koja opisuje eticke standarde za psihijatriju. U nastavku slijedi cijeli tekst koji poblize objasnjava neke od normi i izazova pred kojima se nalaze psihijatri i psihijatrija. 

                         MADRIDSKA DEKLARACIJA

                                       (jun/lipanj 2005.)
Svjetska psihijatrijska usvojila je 1977. godine Havajsku deklaraciju u kojoj su data etička uputstva za psihijatrijsku praksu.  Deklaracija je
dopunjena u Beču 1983. godine. Da bi odrazio uticaj promjene društvenih
stavova i novih medicinskih dostignuća na psihijatriju, Svjetska psihijatarijska
asocijacija je još jednom izvršila reviziju etičkih standarda kojih bi trebalo da
se pridržavaju sve njene članice i sve osobe koje se praktično bave
psihijatrijom.
Medicina je istovremeno i iscjeliteljska vještina i znanost. Dinamika ove
kombinacije najbolje se ogleda u psihijatriji, grani medicine koja je
specijalizirana za njegu i zaštitu onih koji su bolesni ili nemoćni uslijed
mentalnog poremećaja ili oboljenja. Iako postoje kulturne, društvene i
nacionalne razlike, potreba za moralnim ponašanjem i neprestanim
preispitivanjem etičkih standarda je univerzalna. 
Kao ljekari, psihijatri moraju biti svjesni etičkih implikacija svog poziva,
kao i specifičnih etičkih zahtijeva vezanih za psihijatriju. Kao članovi društva,
psihijatri se moraju zalagati za pravedno i ravnopravno postupanje prema
mentalno oboljelima, za socijalnu pravdu i ravnopravnost.
Etičnost se zasniva na individualnom osjećanju odgovornosti psihijatra
prema pacijentu i na njegovoj procjeni pravilnog i odgovarajućeg ponašanja.
Spoljašnji standardi i uticaji, kao što su kodeksi profesionalnog ponašanja,
nauka o moralu ili zakonodavstvo, ne mogu sami po sebi biti garancija
etičnosti u medicini. Psihijatri uvijek moraju imati na umu granice koje postoje
u odnosu između psihijatra i pacijenta, i da se, prije svega, rukovode
poštovanjem pacijenata i brigom za njihovu dobrobit i integritet.
Upravo u ovom duhu, Generalna skupština Svjetske psihijatrijske
asocijacije usvojila je 25 avgusta 1996., a dopunila 8 avgusta 1999. i 26
avgusta 2002. godine, sljedeće etičke standarde, kojima bi trebalo da se
rukovode psihijatri širom svijeta:
1. Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi prevencijom
mentalnih poremećaja stanovništva, obezbjeđivanjem najboljeg
mogućeg liječenja mentalnih poremećaja, rehabilitacijom osoba
koje pate od mentalnih oboljenja i unapređenjem mentalnog
zdravlja. Dužnost psihijatra je da pruži pacijentu najbolju terapiju
koja postoji, u skladu sa prihvaćenim znanstvenim saznanjima i
etičkim principima. Psihijatri bi trebalo da primjenjuju terapijske
intervencije koje u najmanjoj mjeri ograničavaju slobodu pacijenta, i
da potraže savjet u onim oblastima rada koje ne spadaju u njihovu
osnovnu struku. Pri tome bi trebalo da vode računa o ravnopravnoj
raspodjeli sredstava u zdravstvu.
2. Dužnost psihijatra je da ide u korak sa naučnim dostignućima u
svojoj oblasti i da nova saznanja prenosi i drugima. Psihijatri
educirani za istraživački rad treba da streme proširivanju naučnih
granica u psihijatriji. 
3. Pacijent ima pravo da bude prihvaćen kao partner u terapijskom
procesu. Odnos između psihijatra i pacijenta mora biti zasnovan na
uzajamnom povjerenju i poštovanju, kako bi pacijent mogao, na
osnovu dobijenih informacija, slobodno da donese odluku. Dužnost
psihijatara je da pacijentu pruže sve relevantne informacije, kako bi
bio u stanju da donese racionalnu odluku, u skladu sa ličnim
vrijednostima i sklonostima.
4. Kada je uslijed mentalnog poremećaja pacijent teško
hendikepiran, onesposobljen i/ili nesposoban da pravilno rasuđuje,
psihijatri bi trebalo da se konzultiraju s obitelji i, ako je potrebno,
potraže pravni savjet radi zaštite ljudskog dostojanstva i zakonskih
prava pacijenta. Nijedno liječenje ne bi trebalo da se sprovodi protiv
volje pacijenta, osim kada bi njegovo nesprovođenje ugrozilo život
pacijenta i/ili drugih osoba. Liječenje uvijek mora biti u najboljem
interesu pacijenta.
5. Kada se od psihijatara traži da izvrše procjenu neke osobe,
njihova je dužnost da joj prvo daju informacije i savjet u vezi sa
ciljem intervencije, načinom na koji će rezultati biti iskorišteni, i
mogućim posljedicama izvršene procjene. Ovo je naročito važno
kada su psihijatri uključeni kao treća strana.
6. Informacije dobijene u terapijskom odnosu su povjerljive,
spadaju u privatnost pacijenta i trebalo bi ih koristiti samo i isključivo
u cilju poboljšanja mentalnog zdravlja pacijenta. Psihijatrima se
zabranjuje upotreba ovih informacija iz osobnih razloga ili radi
osobne koristi. Kršenje principa o povjerljivosti informacija
dozvoljeno je jedino u slučaju kada to zakon zahtijeva (npr.
obavezno prijavljivanje zlostavljanja djece) ili kada bi zbog
poštovanja povjerljivosti informacija tjelesno ili duševno zdravlje
pacijenta ili treće osobe moglo biti ozbiljno ugroženo; psihijatri bi,
kad god je to moguće, trebalo prvo da obavijeste pacijenta o
postupcima koji će se preduzeti. 
7. Istraživanja koja se ne sprovode u skladu sa naučnim
standardima i koja nisu validna sa naučne tačke gledišta, nisu
moralna. Istraživačke aktivnosti treba da odobri odgovarajući etički
komitet. Psihijatri bi trebalo da slijede međunarodna i nacionalna
pravila za sprovođenje istraživanja. Istraživanja treba da sprovode
ili da njima rukovode jedino osobe koje za to imaju odgovarajuću
edukaciju. Pošto psihijatrijski pacijenti predstavljaju posebno ranjivu
populaciju ispitanika, mora se pokloniti posebna pažnja procjeni
njihove sposobnosti da učestvuju u istraživanju, i zaštiti njihove
slobodne volje i duševnog i tjelesnog integriteta. Etičke standarde
bi, takođe, trebalo primjenjivati prilikom odabira populacijskih grupa
u svim vrstama istraživanja, uključujući epidemiološka i sociološka
istraživanja, kao i kolaborativna istraživanja koja uključuju druge
discipline ili više istraživačkih centara. 
1. Psihijatri moraju da štite svoje pravo da, prema zahtijevima
struke i očekivanjima javnosti, liječe svoje pacijente i da se zalažu
za njihovu dobrobit.
2. Psihijatri treba da imaju pravo da se bave svojom strukom na
najvišem nivou, pružajući nezavisne procjene mentalnog stanja
osobe i uspostavljajući efikasne protokole liječenja i praćenja u
skladu sa najboljom praksom i medicinom zasnovanom na
dokazima.
3. Postoje neki aspekti u istoriji psihijatrije, ali i uvjeti rada u nekim
današnjim totalitarnim političkim režimima i ekonomskim sistemima
vođenim profitom, koji pojačavaju opasnost od zloupotrebe
psihijatrije, u smislu da su psihijatri primorani da pristanu na
neprikladne zahtijeve i daju netačne psihijatrijske izvještaje koji idu
na ruku sistemu, ali štete interesima osobe čije se stanje
procjenjuje.
4. Psihijatri su također stigmatizirani kao i njihovi pacijenti i, poput
njih, mogu postati žrtve diskriminacije. Psihijatri treba da imaju pravo
i obavezu da se bave svojom strukom i da se zalažu za medicinske
potrebe i društvena i politička prava svojih pacijenata, a da zbog
toga ne trpe odbacivanje kolega, ismijevanje u medijima i progon.
O saopstavanju dijagnoze Alchajmerove bolesti i dvostrukoj odgovornosti psihijatra procitajte u nastavku  Madridske deklaracije.
..................................................................................................................................................................
e-mail:moja_saveta@yahoo.com
skype:doktor SOS
...................................................................................................................................................................

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...